8600, Siófok, Szépvölgyi utca 2.
Igazgatói iroda: 06-84/ 317-562, Gondnoki iroda: 06-84/ 311-865
Fax: 06-84/ 311-865, E-mail: gondnokiroda@invitel.hu

TANTESTÜLET

Intézményünk pedagógusközössége jól képzett, kiváló módszertani kultúrával rendelkező, innovatív testületet alkot.

Korszerű ismeretekkel rendelkezik a kompetencia alapú oktatás területén belül a szövegértés szövegalkotás , a matematika logika, az IKT és az idegen nyelv oktatásában.

Birtokában van :

· az előítélet-mentes a multikulturális és interkulturális nevelés

· az inkluzív pedagógiai gyakorlat alkalmazása

· az attitűdök helyes közvetítése

· a tanulók képességeinek, személyiségének, motivációinak megismerése

· a gyermekek családjával, szűkebb környezetével való együttműködés

· a tanulási folyamatirányítás

· az ismeretszerzés feladatmegoldás algoritmusának közvetítése, elsajátíttatása

· a tanulási alapkészségek, képességek fejlesztése

· az egyénre szabott differenciált képességfejlesztés

· a tapasztalaton tevékenykedtetésen alapuló ismeretelsajátítás

· a tanulásszervezési módok

· a változatos munkaformák / Frontális munka, Csoportmunka, Párban folyó munka, Egyéni munka, Részben egyénre szabott munka, Individualizált munka / alkalmazása

· az eltérő képességek és metodikák kapcsolása

· a kulcskompetenciák fejlesztése

· a tanítás – tanulás folyamatának kezelése

· a reális összehasonlítás, önértékelés fejlesztése

· a társas kapcsolatok, vitakultúra fejlesztése

· a szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségei fejlesztése

· a legújabb oktatástechnológia alkalmazása, / IKT, multimédiás taneszközök, e- learning tananyagok /

· az ismereteik, tapasztalataik hatékony átadása kompetenciáknak.

Ezeket a kompetenciákat magas színvonalon, hatékonyan tudják közvetíteni bemutató foglalkozások, órák, műhelymunkák, kisebb szekcióban történő konzultációk, szakmai napok - jó gyakorlat átadása - szervezése, lebonyolítása terén érdeklődő kollégák és szülők felé egyaránt.

 

A Tantestület

 

Alsó tagozat Felső tagozat
2.a Magyar-Ács Tamara, Balassa Anita
Dorogi Ferenc technika-földrajz, igazgató
2.b Sárközi Lídia, Fábián Attiláné
Riegler Mónika német. ig. helyettes
2.c Tamásné Szepesi Zsuzsa, Somogyiné Bálint Bea

Tarján Bence testnevelés
3.a Ferencziné Pálfi Judit, Kincses Anita
Baloghné Varjasy Ágnes
angol
3.b Vekkerné Füstös Andrea, Kulifayné Németh Anikó Monostori Réka testnevelés
4.a Fehér Mónika, Molnár Korinna
Varga Attila testnevelés
4.b Bihari Andrásné, Szarka Dénesné Lindemann Judit angol
4.c Veszprémi Zsuzsanna, Tóth Csabáné 7.a Elekné Homoki Annamária magyar
1.a Pollákné Nyári Erzsébet, Erdei Mária
8.c Nagyné Czer Klára német, erkölcstan
1.c Dr. Kelléné Nagy Nikoletta, Boda Réka 8.b Bodor Mónika
matematika-technika
1.b Takács Tünde, Csibáné Zántó Tímea
8.a Csizmadia Lajos kémia-biológia
3.c Dróth Tünde, Papp Marianna 5.a Vörös Csaba
matematika-info.
6.c Banai Zoltánné matematika, testnevelés
5.b Gyulyás Eleonóra történelem-magyar
6. a Jakab Viktória angol
6.b Pékné Németh Gabriella német-történelem
7.a Aleva Csilla rajz-földrajz
5.c Horváth-Vaskó Gábor magyar, informatika
Nagy Ágoston ének
Csizmazia Gábor fizika, informatika