8600, Siófok, Szépvölgyi utca 2.
Igazgatói iroda: 06-84/ 317-562, Gondnoki iroda: 06-84/ 311-865
Fax: 06-84/ 311-865, E-mail: gondnokiroda@invitel.hu

Változások a Pedagógiai Programban a HEFOP 3.1.3. tükrében a Beszédes József Általános Iskolában

I. 1. A kompetenciaalapú oktatási program bevezetése Intézményünkben

A mai társadalmi viszonyok között erőteljesen megnövekedett a tudás társadalmi súlya. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire képesek az iskolában olyan tudással és kompetenciákkal felvértezni magukat, amelyek birtokában képesség válnak a társadalom és a piacgazdaság jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni.
Az az ismeretanyag, amit a tanulók az oktatás folyamatában el tudnak sajátítani, csak igen kis hányadát jelenti annak az információmennyiségnek, amelyet az egyetemes emberi ismeretek összességének tekinthetünk. S az információrobbanással még inkább igaz ez az állítás. Éppen ezért, a rohamosan bővülő és változó tudományos eredmények miatt szükséges az ismeretszerzés módjának megváltoztatása. A központi tartalmi szabályozás (NAT, kerettantervek) az iskolai tantervek szerves részévé tette a tanulási technikák, módszerek megtanítását. Ennek a változásnak való megfelelés egyik lépcsője a kompetencia-alapú oktatás elterjesztése.


I. 2. HEFOP 3.1.3. intézményi pályázat

A HEFOP pályázati program keretein belül az alábbiak fognak megvalósulni.

 • Intézményünk jelentős mennyiségű digitális eszközhöz (projektor, digitális tábla, laptopok, multimédiás számítógép) fejlesztésben részesül
 • Pedagógusaink a legmagasabb színvonalú módszertani képzéseken vesznek részt
 • Az ott tanult módszereknek megfelelően tanulóink alkalmazott tudást kapnak.
 • Intézményünk hozzájut iskolai oktatási anyagokhoz
 • Mindez lehetővé teszi a kompetencia alapú oktatás általános bevezetését az intézményünkben

A nevezett projekt intézményünk tanárainak kompetencia alapú oktatásra történő felkészítését, a megszerzett új eljárások és eszköztárak iskoláinkban való elterjesztését célozzák meg. A továbbképzéseken résztvevő nyitott, tettre kész tanárok és intézményvezetők, új szakmai kapcsolatokat építenek ki, a belső tréningek és a projektmenedzsment tevékenysége révén kollegáikat is ellátják új ismeretekkel, és azok gyakorlati alkalmazására vonatkozó tapasztalataikkal. Így intézményünk pedagógiai programja kiegészül, új módszertani kultúra fejlődik, és így hosszú távon a kompetencia alapú képzés alapvető módszertanná válhat iskoláinkban.
Intézményünk - kistérségi központi szerepét kihasználva - lehetőséget kap ez által, a regionális szakmai hálózat kialakításában való részvételre, illetve a digitális tanagyag tartalmak és programok felhasználásához szükséges feltételrendszer elérésére is.
Tanulóink - a kompetencia alapú oktatás humán és tárgyi erőforrásainak a megléte és gyakorlati alkalmazása révén, több kompetencia területen nagymértékben fejlődnek. Az alsó tagozatosok tanulási attitűdjének megváltozása, szövegértési-szövegalkotási, logikai és problémamegoldó készségük fejlődése lehetővé teszi számukra felső tagozatban az eredményesebb munkát.

A projekt tartalmát és tevékenységeit a következőképpen foglalhatjuk össze:

Továbbképzés
Intézményünkből hat pedagógus és két fő az intézményvezetésből részt vesz a központi program által biztosított képzésben. Az intézményvezetés felkészítése, képzésen való részvétele a projekt-irányítás és az eredmények fenntarthatósága érdekében nélkülözhetetlen, a pedagógusok pedig szövegértési-szövegalkotási, matematikai logikai, idegen nyelvi és IKT kompetencia területén kívánnak új ismereteket és módszereket elsajátítani.

Eszközbeszerzés
A projekt során nélkülözhetetlen a megfelelő digitális és multimédiás infrastruktúra kiépítése, folyamatos és minél szélesebb körben történő felhasználása, valamint üzemben tartása.

Belső tréning
A központi program által biztosított képzéseken résztvevő pedagógusok a megismert új eljárásokat és ismereteket továbbadják kollegáiknak. Ezen tréningeket gyakorlati szemléletűre tervezzük, mely mind a résztvevők motivációs szintjére, mind az adaptáció folyamatára jótékony hatást fejt ki.

Adaptáció
A központilag és általunk fejlesztett tananyag keretei kialakulnak, ezeket beillesztjük az egyéni tanmenetekbe, majd az iskola mindennapi munkájába. A négy kompetencia területhez illeszkedő programokat egész intézményünkre kívánjuk kiterjeszteni, a teljes megvalósítás a projekt időtartamán túl mutat.

Tananyagfejlesztés
Elsősorban e-learning rendszerű anyagokat kívánunk létrehozni a központi programok igénybevétele mellett. A készségfejlesztés terén az elektronikus tananyagoknak és elektronikus úton történő számonkérésnek jó néhány vitathatatlan érdeme van a egyéb módszerekkel szemben.

Nyilvánosság biztosítása
A projekt részeredményeit és a zárás utáni értékelést nyilvánosságra kívánjuk hozni. Ennek érdekében intézményi tájékoztató faliújságot, valamint sajtóközleményeket készítünk, a főbb tevékenységek megvalósítása után. Eredményeinket mindezeken túlmenően új honlapunkon is hozzáférhetővé kívánjuk tenni, az érdeklődők számára. A projekt honlap nem rövid ismertetésre szorítkozna, hanem az alkalmazhatóságot szeretnénk legfőbb szervező elvévé tenni.

 

I. 3. A kompetencia- alapú oktatás bemutatása

A ma jellemző frontális és döntő mértékben lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő kompetencia (tudás + képességek + attitűdök) alapú nevelési, oktatási módszertannak. A célok elérésének feltétele a pedagógiai kultúra átalakulása. Mindezt a digitális oktatási eszközrendszerek széleskörű alkalmazása kíséri.
Iskolánk pályázata a központi programban kifejlesztett kompetenciaalapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalmak befogadását és a bevezetésükhöz szükséges feltételrendszer megteremtését szolgálja a szövegértési- szövegalkotási, a matematikai-logikai, valamint az idegen nyelvi, IKT, kompetencia területeken. A projekt keretében a fenti célok megvalósításához szükséges info-kommunikációs eszközök beszerzésére is sor kerül.

2006/2007. tanévben bevezetésre került kompetencia területek a következők:

 • 1.b osztályban szövegértés-szövegalkotás
 • 1.c osztályban matematika-logikai
 • 2.a osztályban matematika-logikai
 • 5. és 7. évfolyamon német idegen nyelvi
 • IKT:
  • 5. b osztályban humán (magyar)
  • 7. a-b osztályban humán (történelem)
  • 5. c osztályban természetismeret
  • 7. a-b kémia
  • 7. a informatika.

A 2007/2008. tanévben az iskola tanulóinak 50%-át vonjuk be a kompetencia alapú oktatásba ( az elmúlt tanévben megkezdett programokat folytatjuk ebben az évben is, mely kiegészül a következőkkel):

 • 1. évfolyam matematika-logikai , szövegértés-szövegalkotás
 • 2. a matematika-logikai , szövegértés-szövegalkotás
 • 2. b matematika-logikai
 • 2. c szövegértés-szövegalkotás
 • 5. és 7. évfolyamon német idegen nyelvi
 • IKT:
  • 5.a- b osztályban humán (magyar)
  • 5.a-7.b osztályban humán (történelem)
  • 5. a-b osztályban természetismeret
  • 7. a-b kémia
  • 5. a informatika.

A 2008/2009. tanévtől az iskola egészére kiterjesztjük az előbbi kompetencia területeket.

A kompetencia-alapú tanítási, tanulási módszerek bevezetésére létrejött intézményi munkacsoport tagjai – beleértve az intézményvezetés tagjait is – a központi program keretében szervezett továbbképzéseken készülnek fel a kompetencia-alapú oktatási programcsomagok bevezetésére, a digitális taneszközök alkalmazására, a kompetenciaalapú oktatás feladatira. A munkacsoport feladata egyrészt a programcsomagok adaptációja, az intézmény tanulóinak szociokulturális sajátosságainak és az intézmény adottságainak figyelembevételével történő beilleszkedése az intézmény pedagógiai programjába, másrészt az adaptált programcsomagok implementációja, alkalmazása. Ennek során minden, a képzésbe bevont pedagógus az általa vállalt kompetenciaterülethez kapcsolódó fejlesztési téma kidolgozását és gyakorlati megvalósítását is vállalja, azzal a céllal, hogy az új módszereket és eszközöket az intézmény minden pedagógusa megismerje és alkalmazza munkája során.

Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban kialakított alapképességek és készségek, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése.
Ennek ki kell terjednie:

 • az értő olvasás
 • a számolási és matematikai készségek területére,
 • az idegen nyelv
 • a szociális kompetenciák fejlesztésére,
 • az életpálya építés iskolai feltételeinek megteremtésére.
 

Interjú alsós igazgatóhelyettesünkkel, Éva nénivel

Intézményünk 2006-ban elnyerte a HEFOP 3.1.3 „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” elnevezésű pályázatot, ami olyan eszköz- és eljárásrendszert biztosít intézményünk számára, amely lehetővé teszi a kompetencia-alapú oktatás és nevelés bevezetését, az ilyen irányú programfejlesztést, ezen belül is a digitális tartalomfejlesztés eredményeinek iskolai elterjesztését, alkalmazását. 2006 szeptemberétől mi is bekapcsolódtunk ebbe a programba.

„Nagyon sokat nyertünk ezzel, de nemcsak anyagilag. A pályázaton 18 millió forintot nyert intézményünk, melyet konkrétan meghatározott célok megvalósítására használhatunk fel.

Jelentős mennyiségű digitális eszközhöz jutottunk, többek között projektorokhoz, multimédiás táblákhoz, laptopokhoz.
Pedagógusaink a legmagasabb színvonalú továbbképzéseken vesznek részt, melyeket azután beépítenek a tananyagba. A HEFOP különböző programcsomagjai lehetővé teszik, hogy a tanulási ütemet a tanulók haladási üteme határozza meg. Egyéni bánásmódot, fejlesztést tesz lehetővé a tanulási nehézséggel küzdők számára éppúgy, mint a tehetséges tanulók számára. Nagyon fontosnak tartjuk a kisiskolás korban kialakított alapkészségek- és képességek fejlesztését, mely később az egész életüket meghatározhatja. Ez kiterjed az értő olvasás, a számolási és gondolkodási készségek, az idegen nyelv, a szociális kompetencia és az életpálya építés területére is.” – válaszolta Csepeliné Czabula Éva, iskolánk alsós igazgatóhelyettese arra a kérdésünkre, hogy mit takar ez a pályázat és mit nyerünk ezzel.

„Kik pályázhattak?” – tettük fel a kérdést. A válaszon meglepődtünk, mert nem gondoltuk, hogy bármelyik iskola és óvoda pályázhatott, ha megfelelt a kritériumoknak. Hozzávetőlegesen 2000 intézmény pályázott, s 250-en nyertek különböző összegeket, melyek között a maximum 18 millió forint volt.
Az intézménybe szeretnének még egy számítástechnikai termet a meglévő mellé, melynek kialakításán az iskola már dolgozik, valamint internet-hozzáférést mindegyik osztályteremben. További nagy beruházások és fejlesztések várhatók még iskolánkban, de ezekről most még nem nyilatkozhatnak.

Az iskola vezetése arra törekszik, hogy az elért eredményeket megtartsák, a gyermekek és a szülők igényeit figyelembe véve az értelmi képességet fejlesszék, s a tanulók egyéni személyiségüket ne veszítsék el az iskolában töltött évek alatt. Ezáltal korszerűsíthetjük intézményünket.

„Tanulóink kedvelik az új módszereket, szívesebben tanulnak, hiszen minden gyermek folyamatosan jut sikerélményhez a korszerű módszerek által.” Az új tanulási módszerek, a digitális eszközök megkönnyítik a mi tanulmányainkat is, hiszen, sokszor csak azt hisszük el, amit látunk, és ha például különböző kísérleteket esetleg bemutatnak az interaktív tábla segítségével, akkor lesz mihez kapcsolnunk a tanult anyagot.

Készítette: Máté Anna Janka és Sípos Anett